ตารางเรียน

อบรมออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา 

ที่โรงเรียน ศรีแสงธรรม จังหวัด อุบลราชธานี 

เมื่อวันที่  1-2 สิงหาคม 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)