Nov. 6, 2015

ระยะห่างระหว่างแผงโซช่าเซลล์และล่อฟ้าควรเป็นเท่าไร?

ในการติดตั้ง Solar Rooftop คงจะพบเจอเหตุการณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วมีระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System) บนหลังคา 

แล้วระยะห่างระหว่างแผงโซล่าเซลล์และเสาล่อฟ้า ควรเป็นเท่าไรถึงจะเหมาะสม ?

 

 

การฉนวนไฟฟ้าของระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกเพื่อลดผลกระทบข้างเคียงเมื่อเกิดฟ้าผ่า อาทิเช่น ไฟฟ้าแลบจากด้านข้าง (side flash)  เป็นต้น  ตามมาตรฐาน IEC 62305-3 ผู้ออกแบบสามารถคำนวณหาระยะต่ำสุดระหว่างแผงโซล่าเซลล์ได้ดังนี้


s = (ki*kc*l)/km 
โดย s = ระยะห่างน้อยสุดระหว่างเสาล่อฟ้า,ตัวนำล่อห้า,ตัวนำลงดิน กับแผงโซล่าเซลล์
l = ความยาวของตัวนำล่อฟ้าฟ้าหรือตัวนำลงดินจากจุดที่พิจารณาไปยังจุดที่ประสานศักย์หรือต่อฝากใกล้ที่สุด
Ki ขึ้นอยู่กับระดับชั้นการป้องกันฟ้าผ่า (Level I , Ki = 0.1,Level 2 = Ki = 0.075 , Level3,4 = ki= 0.05)
Kc ขึ้นอยู่กับกระแสฟ้าผ่าที่ไหลในตัวนำลงดิน (ตัวนำลงดิน = 1, Kc = 1 , ตัวนำลงดิน = 2, Kc = 1-0.5,ตัวนำลงดิน =n, Kc = 1-1/n)
Km ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า (บนหลังคาคืออากาศ Km = 1 )

ตัวอย่างการคำนวณ


จงหาระยะห่างน้อยสุดที่สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ กำหนดให้ระยะ l = 10 m และอาคารดังกล่ามีระดับการป้องกันฟ้าผ่าที่ ระดับ 1 และจำนวนตัวนำลงดิน = 1
วิธีทำ s = (ki*kc*l)/km =  (0.1 * 1*10) /1 = 1 m

 

วันที่เขียน

6/11/2015

นครินทร์ รินพล