Oct. 8, 2015

อันตรายจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่บ้าน

ข้อความทราบสำหรับเจ้าของบ้าน ผู้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

1. เจ้าของบ้านควรทราบวิธีปิดระบบไฟฟ้า กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอาทิเช่น dc ciruit breaker, disconecting switch
2. เจ้าของบ้านควรแจ้งสถานีดับเพลิงที่อยุ่ใกล้ที่สุดว่ามีการติดตะ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระวังและเตรียมแผนงานในการดับเพลิง กรณีเกิดไฟไหม้บ้านท่าน
3. ผู้ติดตั้งควรตรวจสอบการติดตั้งโดยอยุ่บนพื้นฐานวิชาการ ไม่ใช่ประสบการณ์ที่เคยทำอย่างเดียว อาทิเช่น การเข้าหัวmc4, สายไฟ, แผง นอกจากการติดตั้งแล้วการออกแบบก็สำคัญมากเพราะส่งผลต่อการติดตั้ง
4. เจ้าของบ้านและผุ้ติดตั้งควรจะมีการกำหนดการ pm เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. เจ้าของบ้าน ควรจะมีถังดับพลิงชนิดที่สามารถใช้ดับไฟจากกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้งานภายในบ้าน

คิดออกแค่นี้แหละครับ

สำคัญสุดคือการป้องกันไม่ใช่การแก้ปัญหา การป้องกันควรจะทำเป็นมาตรฐานการติดตั้งไปซะ และให้ผุ้ติดตั้งดำเนินการตามมาตรฐาน จะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ