Oct. 8, 2015

การป้องกันฟ้าผ่า โซล่าเซลล์

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น การคิดพื้นที่การป้องกันฟ้าผ่า โดยอาศัยเสาล่อฟ้านั้น สามาถใช้มาตรฐาน IEC 62305-3 ซึ่งจะใช้หลักการมุมป้องกันและทรงกลมกลิ้ง แต่สิ่งที่สำคัญจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดเงาที่ตกกระทบบนแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับ