Online store

ขั้นประยุกต์

Price: 800,00 THB
สนใจจองหนังสือโอนเงิน 800 บาท/เล่ม มาที่บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นครินทร์ รินพล เลขที่บัญชี 644-447558-8 - ธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี นครินทร์ รินพล เลขที่บัญชี 012-8-26273-3 แล้วส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อ-สกุล ผู้รับพัสดุจากไปรษณีย์ 2.ที่อยู่ ในการจัดส่งไปรษณีย์ 3.เบอร์โทร เผื่อติดต่อหากมีปัญหาในการจัดส่ง 4.หลักฐานการโอนเงิน (รูปถ่าย เช่น สลิปการโอนเงินเพื่อแสดงถึงยอดการโอนเงิน วันและเวลาการโอนเงิน เป็นต้น) 5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ (ถ้ามี) แล้วส่งข้อมูลมาที่ Email: nakarin.nsj@gmail.com หรือ Inbox มาทางเฟสบุ๊ค https://m.me/thaisolarelectricityhandbook เนื้อหาในหนังสือ บทที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพโครงการ - ตัวอย่างที่ 1.1 การใช้โปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์ Load Profile - ตัวอย่างที่ 1.2 การหาอุณหภูมิของโซล่าเซลล์จากอุณหภูมิสภาพแวดล้อม 1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study) 1.4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study) - การลดระยะเวลาการคืนทุนของโครงการด้วยการส่งเสริมของภาครัฐ (คืนทุน 3-4ปี) - ตัวอย่างที่ 1.3 การวิเคราะห์โครงการ Solar Rooftop แบบขายไฟฟ้า 1.5 แบบฝึกหัดบทที่ 1 บทที่ 2: การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop) 2.1 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบและติดตั้ง - ตัวอย่างที่ 2.1 การคำนวณน้ำหนักการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.2 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนอาคารที่มีเสาล่อฟ้า - ตัวอย่างที่ 2.2 การคำนวณหาระยะห่างที่ปลอดภัยของแผงโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ของอาคารที่มีการติดตั้งระบบล่อฟ้า - ตัวอย่างที่ 2.3 การหาระยะห่างในการเกิดเงาระหว่างเสาล่อฟ้าและแผงโซล่าเซลล์ 2.3 การออกแบบ Solar Rooftop โดยใช้โปรแกรม Google SketchUp และ PVsyst - ตัวอย่างที่ 2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา - ตัวอย่างที่ 2.5 การจัดทำ Drawing ผ่านโปรแกรม Layout - ตัวอย่างที่ 2.6 การเขียน Single Line Diagram ผ่าน Layout - ตัวอย่างที่ 2.7 การ Export ไฟล์จากโปรแกรม Sketchup ไปยัง Autocad 2.4 แบบฝึกหัดบทที่ 2 บทที่ 3 การออกแบบระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) 3.1 การทำงานของระบบเบื้องต้น 3.2 การเลือกใช้ฐานราก 3.3 ส่วนประกอบของชุดโครงสร้างจับยึดแผงโซล่าเซลล์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 3.4 การคำนวณหาระยะห่างระหว่างแถว - ตัวอย่างที่ 3.1 การคำนวณหาระยะห่างระหว่างแถว 3.5 ถนนและแนวรั้วของโครงการ 3.6 การเลือกใช้และจัดวางตำแหน่งอินเวอร์เตอร์ 3.7 ตำแหน่งการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ 3.8 การป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่า 3.9 ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 3.10 ระบบมอนิเตอร์ริ่ง 3.11 ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า 3.12 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 3.13 ระบบน้ำเพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายใน Solar Farm 3.14 การออกแบบ Solar Farm โดยใช้โปรแกรม Google SketchUp และ PVsyst - ตัวอย่างที่ 3.2 การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 3.15 แบบฝึกหัดบทที่ 3 บทที่ 4: การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4.1 การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 4.2 การติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) บทที่ 5: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5.1 การตรวจสอบทางกายภาพ 5.2 การตรวจสอบทางไฟฟ้า 5.3 การบำรุงรักษา 5.4 ปัญหาที่พบเจอบ่อย ๆ และการแก้ไขปัญหา ภาคผนวก แหล่งอ้างอิง - ข้อมูลภายในแผ่น DVD - 1.Program 1.1 PVsyst 1.2 Sketchup 1.3 Skelion 1.4 Google Earth 2.VDO 2.1 การติดตั้งโปรแกรม 2.1.1 วีดีโอการติดตั้งโปรแกรม PVsyst 2.1.2 วีดีโอการติดตั้งโปรแกรม Sketchup 2.1.3 วีดีโอการติดตั้ง Skelion (Extensions ของโปรแกรม Sketchup) 2.1.4 วีดีโอการติดตั้งโปรแกรม Google Earth 2.2 วีดีโอประกอบตัวอย่างในหนังสือ - VDO ประกอบตัวอย่างที่ 1.1 การใช้โปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์ Load Profile - VDO ประกอบตัวอย่างที่ 1.3 การวิเคราะห์โครงการ Solar Rooftop แบบขายไฟ - VDO ประกอบตัวอย่างที่ 2.4-2.7 การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) - VDO ประกอบตัวอย่างที่ 3.2 การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นพื้นฐาน

Price: 570,00 THB
สนใจจองหนังสือโอนเงิน 570 บาท/เล่ม มาที่ บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นครินทร์ รินพล เลขที่บัญชี 644-447558-8 -ธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี นครินทร์ รินพล เลขที่บัญชี 012-8-26273-3 แล้วส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อ-สกุล ผู้รับพัสดุจากไปรษณีย์ 2.ที่อยู่ ในการจัดส่งไปรษณีย์ 3.เบอร์โทร เผื่อติดต่อหากมีปัญหาในการจัดส่ง 4.หลักฐานการโอนเงิน (รูปถ่าย เช่น สลิปการโอนเงินเพื่อแสดงถึงยอดการโอนเงิน วันและเวลาการโอนเงิน เป็นต้น) 5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ (ถ้ามี) แล้วส่งข้อมูลมาที่ Email: nakarin.nsj@gmail.com หรือ Inbox มาที่ https://m.me/thaisolarelectricityhandbook เนื้อหาในหนังสือ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ 1.1 ส่วนประกอบของแผงโซล่าเซลล์ 1.2 ทบทวนความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า 1.3 แบตเตอรี่ 1.4 การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ 1.5 ชนิดของโซล่าเซลล์ 1.6 ผลกระทบที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ 1.7 คุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์ 1.8 การรับประกันของแผงโซล่าเซลล์ 1.9 มาตรฐานของแผงโซล่าเซลล์ 1.10 ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ บทที่ 2 : พื้นฐานงานออกแบบระบบไฟฟ้า 2.1 แผงจ่ายไฟหลัก 2.2 กล่องรวมสายไฟ 2.3 ท่อร้อยสายไฟ 2.4 สายไฟฟ้า 2.5 บัสบาร์ 2.6 อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า 2.7 การป้องกันไฟฟ้าดูด 2.8 การป้องกันแรงดันกระโชกจากฟ้าผ่า 2.9 อินเวอร์เตอร์ 2.10 แบบไฟฟ้า บทที่ 3 ทิศทางและมุมต่างๆของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 3.1 ทิศและมุมเอียงของแผงโซล่าเซลล์ 3.2 ผลกระทบจากเงา 3.3 ความเข้มข้นของรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี บทที่ 4: ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ 4.1 การทำงานของระบบ 4.2 การพิจารณาและความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบ Off Grid 4.3 การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบ Off Grid 4.4 การออกแบบระบบ Off Grid 4.5 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บทที่ 5 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย 5.1 การทำงานของระบบ 5.2 การซิงโครไนเซซั่นของอินเวอร์เตอร์ 5.3 รูปแบบการเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่าย 5.4 คุณสมบัติพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริด 5.5 ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับอินเวอร์เตอร์เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า 5.6 ค่าที่สมควรรู้เพื่อใช้ในการเลือกอินเวอร์เตอร์ในระบบออนกริด 5.7 การออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย บทที่ 6 การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6.1 การติดตั้งบนหลังคา 6.2 ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเรือนเบื้องต้น 6.3 แหล่งวีดีโอเรียนรู้เพิ่มเติม ภาคผนวก การวิเคราะห์การลงทุนของโครงการขายไฟฟ้าอย่างง่าย การคำนวณกำลังไฟฟ้าของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟ โปรแกรม Simulation แหล่งอ้างอิง